Projektansökan LEAXW avsåg att genomföra 10-12 Lokalekonomiska analyser, LEA, och stödja utvecklingen av serviceplaner, handlingsplaner, projekt och nya verksamheter för ökad service och tillväxt på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. Kopplat till lokalekonomiska analysen gjordes en kartläggning av befintlig kommersiell service.

En lokalekonomisk analys kan liknas vid en ekonomisk marknadsundersökning. Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i bygden och hur stor del läcker ut? Analysen är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt. Resultatet av den lokalekonomiska analysen kan med fördel ligga till grund för upprättande av lokala handlingsplaner. Genom att göra en LEA så har man faktabaserad analys som ger en objektiv bild av läget och grund för riktningen och insatser för den framtida utvecklingen av bygden. Målgruppen för en LEA är ortsbor, familjer som vill flytta till bygden, företagare, kommunala organ, politiker, ideella föreningar, hela lokalsamhället.

Projektet pågick 2017-2019 och drevs i samverkan mellan Coompanion Dalarna och Coompanion Gävleborg. Projektet finansierades av Landsbygdsprogrammet, medfinansiärer är Länsstyrelsen Dalarna, Region Gävleborg samt de kommuner som genomför LEA-processer.

Läs projektets slutrapport

En lokalekonomisk analys kan liknas vid en ekonomisk marknadsundersökning.
En lokalekonomisk analys kan liknas vid en ekonomisk marknadsundersökning.