Här hittar ni information om våra projekt på Gotland. Vi driver olika utvecklingsprojekt för att bidra till att stärka kooperativen och de sociala företagen i vår region.

Av Egen Kraft  – självständiga sociala företag

europeiska unionen europeiska socialfonden
projekt på gotland leader gute

Ett projekt finansierat av Europeriska socialfonden via Jordbruksverket och Leader Gute. Med målet att få fler livskraftiga och konkurrenskraftiga sociala företag på Gotland, med möjlighet att växa och skapa nya långvariga arbetstillfällen på Gotland. Där också de sociala företagen samverkar på ett effektivt och värdefullt sätt.

Projektet pågår mellan 2019-04-01 – 2021-04-30.

Projektet kommer bland annat innehålla följande aktiviteter: Information, utbildning, coachning och rådgivning till arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden, som är intresserade av att starta ett socialt företag; kompetenshöjande insatser för individer i de sociala företagen på Gotland, i form av utbildning och coachning; nätverksmöten med syfte att förbättra samverkan mellan de sociala företagen; genomlysning och arbete med att ta fram nya livskraftiga och konkurrenskraftiga organisationsformer, med fokus på affärsidé, affärsplan och stödstrukturer.

Projektledare: Magnus Bäckström

Avslutade projekt

Projekt: “Stödstruktur för ny- och småföretagande”

Stödstruktur för ny- och småföretagande
Sommaravslutning med deltagarna i Eksta.

Coompanion Gotland driver just nu under 2018 ett projekt där vi fått pengar från Leader Gute och Jordbruksverket – Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet syftar till att, under Coompanion Gotlands ledning, starta ett företag som tar hand om dom “stödjande processerna” för små nyföretagare och för företag som räknas till “Arbetsintegrerande sociala företag” (ASF) och bland nyanlända. Ex på stödjande process kan vara administration, ekonomi och marknadsföring.

Sammanfattning av arbetet med projekt Stödstruktur under 2017 och fram till kursstart 2018.

Arbetet kan indelas i tre faser:

 1. Vi hade kontakt med företagen som tidigare visat intresse för projektet och hade mer djuplodande samtal angående vilket ansvar de skulle ha under projektet. Det handlade om löner, praktikplats, ekonomisystem, etcetera.
 2. Nästa steg var att intervjua de personer som arbetar ekonomi- administration, tillsammans med någon ur ledningen alternativt styrelsen för företaget. Vi klargjorde då vilka förväntningar och krav vi hade på deltagarna, och också på hur deltagarna skulle backas upp av företagsledningarna. Vi hade kontakt med Arbetsförmedling och informerade om utbildningen, på tjänstemannanivå, och att vi önskade deltagare från AF.
 3. Praktiska förberedelser, utbildningsmaterial anskaffades eller färdigställdes, lokaler iordningställdes, kringservice ordnades. Rekrytering av utbildare.

Verksamhet, perioden 1/3 till 30/9

Under våren, fram till sommaruppehållet, har fokus varit på ”basfärdigheter”, d.v.s. ekonomi och administration. Schemat har varit två halvdagar teori, två halvdagar gemensam praktik och tre dagar praktik på företag.

Färdigheterna har, vad gäller ekonomi, varit inriktade på bokföring, kostnadsuppdelning och fakturering. Den administrativa delen har haft tyngdpunkten på ett företags ”stödjande processer”. Med dessa avses det som vi inte direkt ser ger intäkter, men som måste till, jämte det utförda arbetet. Till detta hör: offertering, avtalsförståels (avtalsrätt: uppdrags-, köpe-, hyres-, konsumentavtal etcetera), kunduppföljning, statistik, nyckeltal.

 • Under augusti och september har tyngdpunkten legat på ”att starta företag” då ett av syftena med projektet är, att deltagarna ska starta ett eget ekonomiskt-administrativt företag, som ska sälja tjänster till mindre och nystartade företag på Gotland. Ämnen som behandlats:
  • Affärsplan och affärsidé
  • Kommunikation
  • Företagsorganisation
  • Styrelse- och ledningsarbete
  • Statuter (stadgar eller bolagsordning)
  • Associationsrätt
 • En ekonomisk förening, med namnet ”Gotland Admin Center” har inregistrerats och samtliga åtta kursdeltagare är registrerade som delägare.

Ansvariga för projektet är: Thomas Jertfelt Gustafsson och Anette Medbom

Kontakta oss gärna för frågor!

Thomas 0730-580 540

Anette 0739-827 380