Coompanion initierar utvecklingsprocesser med fokus på samverkan och entreprenörskap. Detta resulterar ofta i att vi går vidare och söker utvecklingsmedel för genomförande eller att vi blir samverkansaktör till en extern part. Vi jobbar aktivt för att bidra till vår regions utveckling. Att vidga synen på innovation och entreprenörskap, att skapa en mångfald av företag och att skapa ett inkluderande samhälle är områden där vi är med och bidrar till Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi. På den här sidan kan du läsa mer om utvecklingsprojekt hos Coompanion Jönköpings län.

Social innovation för Regional Utveckling, SIRU

Under 2016-2020 driver vi tillsammans med Internationella Handelshögskolan och Jönköping Academy projektet SIRU. Finansieringen kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jönköpings län och samverkande parter.


Kontaktperson är projektledare Jeanette Rosén.

Läs mer

trappa upp jönköping

Trappa upp

”Trappa upp” har som mål att öka sysselsättning och företagande bland utrikes födda kvinnor. Stort fokus ligger på att starta igång ett kooperativt företag enligt det redan etablerade Yalla-trappans koncept. Projektet ägs av Coompanion Sverige och Jönköpings län är ett av fem län som deltar i projektet. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Jönköpings kommun.


Kontaktperson är projektledare Ellen Ihs.

Läs mer

asf akademin

ASF Akademin

ASF Akademin är ett nationellt projekt som ska stärka de sociala företagen som leverantörer av tjänster inom arbetsintegrering och stärka ledarskapet i företagen. Fokus är kompetensutveckling av anställda och ledare tillsammans med kvalitetssäkring av arbetsträningstjänster.

Projektet pågår från våren 2018 till slutet av 2020 och finansieras av Europeiska socialfonden.

Läs mer

Genomförda projekt

Trappsteget systemintegration

Trappsteget var en projekt som skapade förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska komma närmare arbetsmarknaden. Trappsteget som avslutades mars 2019 var ett samverkansprojekt med Studieförbundet Vuxenskolan och Arbetsförmedlingen och finansierades av Europeiska Socialfonden.


Kontaktperson är projektledare Maria Lundh Björk.

Fokus Ägarskifte

Fokus Ägarskifte är en förstudie kopplad till utmaningen kring att mer än var fjärde företagsledare ser ett ägarskifte som troligt inom 10 år. Förstudien, som genomfördes under våren 2019 och finansierades av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.


Kontaktperson är projektledare Maria Lundh Björk.

Läs mer

Med finansiering från Tillväxtverket och Region Jönköpings län