Finansiering av byggemenskaper på landsbygd och mindre orter

Finansiering av byggemenskaper på landsbygd och mindre orter

Välkommen på erfarenhetsutbyte om finansieringsutmaningar för byggemenskaper på landsbygden, med konkreta exempel från verkligheten och tips kring lösningar och möjligheter. Vi tittar närmare på byggruppers största utmaningar kring finansiering på landsbygd jämfört med i städerna.

Webbinarium
Onsdag 10 juni kl 16-18

Anmäl dig här

Vi vet att finansiering är en utmaning och ser att många grupper kämpar med det. Det finns särskilda utmaningar på landsbygden och därför kommer vi att lyfta och dela konkreta exempel, titta på utmaningar och möjliga lösningar. Vi får också ta del av bankens perspektiv och råd. Vilka möjligheter finns det för ekonomiska föreningar och hur kan Mikrofondens garantier vara till hjälp?

Program

15:30 Zoom-fika och byggemenskapsmingel, tekniktest och support

16:00 Intro och presentationsrunda

16:20 Erfarenheter från byggemenskapen Baskedal kooperativ
hyresrättsförening, Alexandra Nordin Jansson.

16:30 Hur kan en byggemenskap finansieras? Konkreta exempel och
bankens perspektiv. Kristoffer Lüthi, Ekobanken.

16:45 Gruppdiskussioner – vi möts och delar erfarenheter i mindre
grupper: Vilken är er största finansieringsutmaning i ert projekt?
Finns olikheter/likheter mellan olika projekt och i landsbygd, mindre
ort och större stad?

17:10 Hur hanterar man kassaflöde och nyttjar omvänd moms under
planeringen och byggfasen? Staffan Schartner, arkitekt på Omniplan,
projektlots Byggemenskapen Gården.

17:20 Möjliga vägar till finansiering innan byggfas – Jan Svensson,
Mikrofonden.

17:30 Gruppdiskussioner: Vilka lösningar har ni hittat i era projekt och vilka möjligheter ser ni för att lösa finansiering under planerings-
och projekteringsfas?

17:45 Återkoppling på frågor, summering och feedback

18:00 Avslut