Medarbetarägande är ett projekt hos Coompanion Gävleborg
Medarbetarägande är ett projekt hos Coompanion Gävleborg

Projektet Medarbetarägande i Gävleborg ska identifiera företag i Gästrikland och Hälsingland som snart står inför ett generationsskifte och eventuell försäljning. Syftet är att visa på möjligheter med ett personalövertagande för att bevara arbetstillfällen och för att slippa riskera att arbetstillfällen försvinner från bygden.

Ett personalövertagande kan i vissa fall vara alternativet till att företagen läggs ned och försvinner från bygden. Det kan också bidra till att människor kan bo kvar på sin ort med försörjning. Projektet kan även bidra till att fungera som en språngbräda in på arbetsmarknaden för individer som befinner sig i utanförskap och har svårt att få arbete.

Internationell forskning visar att medarbetarägda företag anställer fler människor än andra företag (..) (Transfer to Coop)

Vad är bakgrunden till projektet?

Genom bevarande av arbetstillfällen på landsbygden via personalövertagande stimuleras entreprenörskap i en vidare krets samtidigt som lokalsamhället vitaliseras. Utarmningen av service på landsbygden kan också bromsas.
 Värmlandskooperativen genomförde under 2014 en förstudie genom ett ESF finansierat projekt som resulterade i en rapport Together. Man gick igenom forskning, gjorde fallstudier genom bland annat intervjuer och gjorde studiebesök till kooperativ som framgångsrikt arbetar med generationsväxling. Man har utgått från att kooperationen är ett bra komplement till ägarledda företag och generationsskifte. Man har sett en fördel med att medarbetarna tar över ägarnas företag och ägarnas idéer och verksamhet lever vidare i ny form.

Förstudien resulterade sedan i ett EU projekt Transfer to COOPS där man jobbat vidare med de olika modeller som finns i bland annat Frankrike, Storbritannien och USA för att ta fram en specifik svensk modell. Man har bland annat tagit fram en informationsfilm om de olika modellerna för generationsväxling och medarbetarägda företag.

I vårt projekt utgår vi från de existerande modellerna och bevakar framtagandet och implementeringen av en svensk modell.

Planerade aktiviteter i projektet

Vi kommer inledningsvis att genomföra informationskampanjer i de 4 kommunerna i Gästrikland om vad medarbetarägande innebär. Vi kommer även att genomföra dialogmöten med andra aktörer som ingår i främjandesystemet och stödet kring företagen och offentliga aktörer så som kommunernas näringslivsenheter. Utgångspunkten för detta är att sätta samman någon form av aktörsråd som projektet kan använda som referensgrupp för att kvalitetssäkra arbetet och resultatet. I ett aktörsråd bör också företagarföreningar ingå samt eventuellt representanter från målgruppen.

Vi kommer föra dialog med det stora regionalfondsprojektet Innovationsklivet, (Region Gävleborg) vars syfte är att ta ett ordentligt innovationskliv i Gävleborg genom att skapa ett starkare regionalt sammanhållet innovationsstödsystem som kan bidra till fler innovationer i Gävleborg och därmed stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning.

Projekten, ett i Gästrikland och ett i Hälsingland finansieras via Leader Gästrikebygden och Leader Hälsingebygden. Samverkan sker mellan projekten då det har samma syfte och målsättning.

Kontaktperson: Ulf Karlsson

Telefon: 070-320 54 10

Mail: ulf.karlsson@coompanion.se

Logotyper - Jordbruksverket, Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling