1 Frivilligt och öppet medlemskap

I kooperativet blir man medlem frivilligt och medlemskapet är öppet för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, sexuell läggning, social ställning, ras eller religion.

2 Demokratisk medlemskontroll
Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. Förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmar i kooperativet har lika rösträtt, en medlem – en röst.

3 Medlemmarnas ekonomiska deltagande
Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital. Medlemmars insatser kan användas i kooperativet och betalas normalt tillbaka när medlemskapet upphör.

4 Självständighet och oberoende
Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.

5 Utbildning, praktik och information
Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativa föreningar. De informerar om den kooperativa föreningens särart och fördelar.

6 Samarbete mellan kooperativa föreningar
Kooperativa föreningar samarbetar med andra kooperativa verksamheter för gemensam nytta.

7 Samhällshänsyn
Kooperativa föreningar strävar efter att bedriva verksamheter som på olika sätt tar hänsyn till det omgivande samhället och arbetar för en hållbar utveckling enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

De sju kooperativa principerna