Pågående projekt

Projekt - Utveckla företag på landsbygderna

Utveckla företag på landsbygderna i Sörmlands och Uppsala län

Tillsammans med Coompanion Sörmland jobbar vi med ett projekt som syftar till att öka små landsbygdsföretags tillgång till stöd och resurser samt att minska glappet mellan dessa företag och samhällets stödaktörer. Projektet finansieras av Tillväxtverket och pågår från 2020-01-01 till 2020-10-30.

I dagsläget är det få stödaktörer som har en uttalad satsning även på små landsbygdsföretag och det saknas kunskap om villkoren och förutsättningarna för att driva mindre företag på landsbygden. Digitaliseringsmöjligheter, samverkan samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte ser projektet som potentiella faktorer för att långsiktigt gynna både små landsbygdsföretag, stödaktörer och de två länen. Läs mer om projektet på hemsidan.

Frågor? Kontakta Louise som arbetar med detta projekt.

Projekt - Mikrofonden Uppsala län

Mikrofonden Uppsala län

Den sociala ekonomins aktörer stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar samt nya sociala innovationer. Tillgången till kapital för dessa verksamheter är dessvärre begränsad och många upplever svårigheter att finansiera sina idéer och initiativ. Det gör att många av dessa idéer kan vara svåra eller rent av omöjliga att genomföra.

Det är där Mikrofonden kommer in! Mikrofonden är tänkt att vara en alternativ finansiering till de som annars kan ha svårt att få det.

Läs mer om arbetet som Coompanion gjort.
Läs mer om Mikrofonden Uppsala län på deras hemsida.

Frågor? Kontakta Lina eller Anna, som arbetat med detta.

Projekt - Ett stärkt socialt företagande i Uppsala län

Ett stärkt socialt företagande i Uppsala län

Region Uppsala har ett projekt med stöd från Tillväxtverket där Coompanion Uppsala län är samverkanspart.

Coompanion arbetar med tre stycken olika delar i Region Uppsalas projekt. De delar som arbetas med är:

  1. Bred kartläggning av sociala företag i länet
  2. Sammanställning av information om stöd för sociala företag
  3. Utbildning av tjänstepersoner om sociala företag.

Läs mer om projektet på Region Uppsalas hemsida.

Frågor? Kontakta oss på kontoret så svarar vi.

Avslutade projekt

Projekt - Förstudie enerikooperativ

Förstudie kring energi-kooperativ

Tillsammans med kollegorna inom Coompanion Östra Mellansverige arbetade vi med en förstudie kring att stötta uppkomsten av andelsägda solenergianläggningar.

Förstudien var ett samarbete med Tillväxtverket och var färdig december 2019.

Är du intresserad av resultatet? Läs rapporten som är skriven för förstudien eller kontakta Louise på vårt kontor som främst arbetade med det projektet hos oss.

Projekt - Förstudie USIP

USIP

SLU, Region Uppsala och Coompanion arbetarde med en samverkanscheck från SLU under hösten 2019. Checkan handlade om att inventera och utreda tankar och idéer kring ett stödsystem för social innovation. USIP är arbetsnamnet och står för Uppsala Social Innovation Platform.

I augusti var det en workshop med olika aktörer, i oktober deltog vi i AIMday och i januari hade vi en idéverkstad. Är du intresserad? Lina på kontoret är den som främst arbetade med detta projekt.

Projekt - Common ground

Common ground -dialog utan gränser

Med syftet att förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande miljöer, söktes detta projekt. Med hjälp av ett mediekritiskt förhållningssätt och en verktygslåda av motbilder lär sig deltagaren granska visuell propaganda med extremistiskt innehåll, redogöra för varför det är viktigt att avkoda den här typen av propaganda samt träna att formulera ett effektivt motbudskap (counter narrative).

Projektet avslutades hösten 2019.
Läs mer om projektet här.