Mikrofonden Uppsala län

En alternativ och kompletterande finansering

På denna sida är det information om det arbete som pågått och fortfarande pågår med att etablera en Mikrofond i Uppsala län. Den ekonomiska föreningen Mikrofonden Uppsala län är bildad och det går att läsa mer om deras pågående arbete på deras hemsida.

Arbetet med etableringen

Det började med en förstudie

Under 2016 gjordes en förstudie gällande en Mikrofond i Uppsala län. Beslutet om en förstudie grundade sig dels i att Mikrofonder startade i flera län, men även dels då vi såg att aktörer inom sociala ekonomin ofta kan ha en utmaning i att få krediter med den egna verksamheten som garant.

Länsstyrelsen i Uppsala län gav oss ett finansieringsstöd på 50% och resterande del stod vi själva för.

Klicka på ”Läs mer” nedan för att komma till rapporten från förstudien.

Då förstudien visade ett reellt behov arbetade Coompanion under 2017 och 2018 arbetat med etablering av en Mikrofond.

Uppsala kommun var den kommun som engagerade sig mest i frågan och med stöd från dem kunde arbetet påbörjas.

Arbetet har kort sammanfattat handlat om att utreda vidare förutsättningar, behov, organisation och ansvar för Mikrofonden med start i Uppsala kommun.

Sedan hösten 2019 arbetar Helen Curry som verksamhetsledare på Mikrofonden Uppsala län.

Klicka på ”Läs mer” nedan för att läsa en rapport om etableringen.

Parallellt med arbetet med Uppsala kommun har även arbetet med en etableringen i hela länet fortsatt.

Vi ser det som självklart att en Mikrofond ska gälla hela Uppsala län. Därför sökte vi stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Länsstyrelsen i Uppsala län under 2018.

Ansökan blev beviljad och vi har arbetat med en etablering i hela Uppsala län.

Varför en Mikrofond?

Kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar. Dessa verksamheter har dock svårt att få tillgång till kapital.

Det är anledningen till att vi under en tid arbetat med att etablera en Mikrofond i Uppsala län – en alternativ och kompletterande finansiering för den sociala ekonomin*.

Mikrofonden Sverige är navet för alla regionala mikrofonder. Läs mer om Mikrofonden Sverige här.

*Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

En investering för samhällsnytta

De utmaningar som samhället står inför idag kräver nya lösningar. EU, staten och kommunerna ser den sociala ekonomin innovationskraft och hur den bidrar till att skapa hållbara verksamheter och arbetstillfällen som hjälper människor in i samhället. Investeringar i Mikrofonden gör det möjligt att bidra till fler och starkare verksamheter inom social ekonomi, vilket i sin tur skapar mervärden för samhället.

Mikrofonden investerar i kapital för start och utveckling av föreningar, kooperativ och verksamheter med sociala mål. Vi erbjuder en möjlighet för företag som vill ta större samhällsansvar och för kommuner dom vill få sociala investeringsmedel att göra nytta flera gånger om.

Att investera i Mikrofonden innebär en långsiktig placering. Investeringen är enkel att göra och innebär ingen kostnad utan är en placering som blir en tillgång i er balansräkning.

Hör av dig!

Arbetet med etableringen av Mikrofonden fortsätter och vi tar gärna emot inspel på möjliga finansiärer och samarbetspartners. Det är bara att höra av sig till oss på Coompanion Uppsala län eller Mikrofonden Uppsala län!

Mikrofonden Uppsala län arbetar med den befintliga fonden som i dagsläget har stöd för verksamheter inom den sociala ekonomin i Uppsala kommun.

Coompanion Uppsala län arbetar vidare med etableringen av fonden i hela länet.

Kontaktuppgifter

Mikrofonden Uppsala län

helen.curry@mikrofonden.se
070-32 26 54

Coompanion Uppsala län

uppsala@coompanion.se
018 – 12 80 80